Temel Amaçlar

 • Sektörel Etik Yönetimi Sistemi’nin kurulması,
 • Hehangi bir mesleğe ait etik ilkelerinin özünü oluşturan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin tüm paydaş ilişkilerinde hakim ilkeler olarak benimsenmesi ve meslek itibarının yükseltilmesi temel amaçları oluşturur.

Hedefler

 • Etik değerleri mesleğin icrasına yönelik tüm uygulamaların temel taşı haline getirilmesi,
 • Meslek erbabı arasında adil rekabet ikliminin hâkim kılınması,
 • Meslek itibarının yükseltilmesi,
 • Yolsuzlukla mücadele alanında kamu ile işbirliğinin artırılması,
 • Sürekli eğitim programlarının uygulamaya alınması yoluyla meslek erbabının gelişim sürekliliğinin sağlanması,
 • Hukuki ve Mevzuata Uyum alanlarındaki risklerin etkin yönetiminin sağlanması,
 • Müşterinin mevzuata uyum konusundaki talep ve ihtiyaçlarının tanımlanması ve bu yolla müşteri sadakatinin sağlanması,
 • Etkin kaynak kullanımı ve iç kontrol mekanizmalarının kurulması yoluyla giderlerin kontrolü, suiistimallerin önlenmesi gibi temel hedefleri vardır.

Odaklar

Mesleki etik yönetim sisteminin kurulması ve bu yolla aşağıdaki paydaş ilişkilerinde ana ilkelerin belirlenmesi gerekir:

Meslek kuruluşu – Üye şirketler ilişkisi:

Meslek kuruluşu (Oda,Birlik,Dernek) üyelerinin kurumun ortaya koyduğu etik ilkelere uygun çalışmak yönünde bilgilendirilmesi, sürekli eğitimlerle etik yönetiminin şirket yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesinin sağlanması önem taşır.

Meslek kuruluşu üyelerinin kendi aralarındaki ilişkiler:

Üyelerin birbirleri ile ilişkilerinde adil rekabet şartlarına uygun iş yapma ilkelerini benimsemeleri yönünde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi gerekir.

Meslek erbabının müşterileri ile ilişkileri:

Müşteri ilişkilerinin etik değerlendirmesi ve müşterilerin kurumsal risk yönetimi ve sürdürülebilirlik politikaları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması gerekir.

Etaplar

Kamu ve Bakanlık ile ilişkiler

 • Meslek kuruluşu, kuruluş hükümleri ve meslek erbabının faaliyetlerinin gereği olarak ortaya çıkan kamu ile ilişkilerin, iş etiği ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, bu yolla kamu itibarının güçlendirilmesi ve etkin kontrol sistemlerinin kurulabilmesi yönünde ortak çözümler üretebilmek üzere ilgili bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı etik kurulları ile görüşmeler yapılması sağlanmalıdır.

Meslek kuruluşu ile üyeleri arasındaki ilişki (Üyelerin katılacağı bir çalıştay)

 • Meslek Kuruluşu – Üyeler arasındaki ilişki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Meslek Kuruluşu Etik kodunun hazırlanması,
 • Meslek Kuruluşu Etik yönetimi yapılanması (Etik kurulun yapılanması, etik kurul icra mevzuatının oluşturulması, ihbar ve danışma mekanizmalarının planlanması) süreçlerinin tamamlanması gerekir.

Üyeler ile üyeler arasındaki ilişki

 • Meslek etik standartlarının yazılması,
 • Ortak etik beyannamesinin hazırlanması ve imzalanması,
 • Adil rekabet iklimini destekleyecek uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda işbirlikleri kurulmalıdır.

Üyeler ile müşteriler arasındaki ilişki

 • Hizmet standartlarının belirlenmesi,
 • Üyeler için şablon Etik Kodu’nun hazırlanması bu ilişkinin kurulması için izlenecek yollardır.