Tanımları gereği hem “mevzuata uyum sözleşmesi” hem de “dürüstlük mukavelesi” imzacı tarafların uymak gönüllülüklerini bildirdikleri, buna ilave olarak, uyum dışı davranışların cezalandırılacağı koşulların tanımlandığı, kontrol, denetim ve cezalandırmaya yönelik bir mevzuatın oluşturulduğu inisiyatiflerdir.

Bu alanlarda ortaya konacak projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyum ve koordinasyondan sorumlu kamu birimlerinin katılımıyla üst mevzuata uyum gözetilmelidir. Bu, ilgili kurumları UNCAC denetimleri, OECD değerlendirmeleri, AB uyum raporları gibi  gibi alanlarda da besleyici olacağından Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yolsuzlukla mücadele programına ve ilgili politikalara uyum raporlaması alanında faydalı olacaktır.

Her iki inisiyatifte de, sektörel veya sektörler üstü çalışmalarda, öncelik bütünlük risklerinin tanımlanması, sektörel veya iş dünyası genelini ilgilendiren risk haritalarının çıkartılması projenin doğru planlanması, etkin icrası, etki analizinin ölçümlenmesi ve şeffaf raporlanmasıdır. Odalar başta olmak üzere sektör STKları ile yapılacak çalışma bu önceliklerin gözetilebilmesi için tek verimli yöntem olacaktır.

Bilgilendirme ve cesaretlendirme, eğitimle mümkün olacaktır. Ancak burada da özellikle odalar, belirli sektörlere ait temel risklerin tanındığı, tanımlandığı ve ortak mücadele platformlarının oluşturulacağı ortamlar olacağından eğitim programları her bir sektör temsilcisi kurum tarafından, o sektörün pratiklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Raporlama ile ilgili bir diğer husus da raporlamanın proje çıktıları ile sınırlı bir kimlikte bırakılmayıp yıllık bazda ilerleme, sektörel performans ve gelecek için beklenti raporları içerir hale getirilmesi gereğidir. Bu yolla sektörün iyi uygulamalarına vurgu yapılabilir, programın sektördeki gelir artışı, Pazar genişlemesi, itibar algısı gibi alanlardaki müspet etkisi ortaya konabilir. Beklenti raporları, o sektöre ait risklerin bertaraf edilmesi yönünde, mevzuata yönelik gelişme taleplerini içererek kanun yapıcıyı doğru yönlendirecektir.