-Özel Sektör Kuruluşlarında İstihdam Edilen Personele Yönelik Eğitimlerin Planlanması

Dürüstlük Mukavelesi ve Mevzuata Uyum Sözleşmeleri konularında verilecek olan eğitimler, temelde anlamın tüm bireylece yani çalışanlarca benimsenmesi timeline dayanır. Benimsenmesi ve önemine vakıf olunması konusu, kendiliğinden oluşabilecek bir bilinç düzeyine atıf değildir. Bu şekilde bir soyut içerikli yaklaşım sonuç vermeyecek olan bir başlık atma girişiminden fazlası olamazdı. Burada bir sosyal mühendislik konusu esas alınmakta ve…

Sürekli Eğitim ve Gelişim

İl odalarıyla yapılacak orta seminerler ve eğitim programlarıyla ulusal proje haline getirilecek “Mevzuata Uyum Mukaveleleri ile Özel Sektörün Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Katkısı’nın artırılması” projesi ile etik risklerin yönetilmesi ve yolsuzlukla mücadele bilincinin tüm Türkiye özel sektör şirketlerine yayılması amaçlanmalıdır.

-Uygulama Süreç Yönetimi

Gün 1-7 Geniş katılımlı bir arama toplantısı Meslek etik sıkıntıların belirlenmesi Etik risk haritasının çıkartılması Gün8-14 Paydaş iletişimi Müşteri temsilcileri Kamu görevlileri Gün15-21 Çözüme yönelik çalışma gruplarının oluşturulması İş planlarının yapılması Takvimin revizyonu Gün22-28 Etik Kodunun yazılması Etik Komitesi yapılanması İç tüzüğün hazırlanması Paydaş iletişimi Kamu ile işbirliği görüşmeleri Bakanlıklar Kamu Görevlileri Etik Kurulu STK’lar…

-Etaplar

Kamu ve Bakanlık ile ilişkiler Meslek kuruluşu, kuruluş hükümleri ve meslek erbabının faaliyetlerinin gereği olarak ortaya çıkan kamu ile ilişkilerin, iş etiği ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, bu yolla kamu itibarının güçlendirilmesi ve etkin kontrol sistemlerinin kurulabilmesi yönünde ortak çözümler üretebilmek üzere ilgili bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı etik kurulları ile görüşmeler yapılması sağlanmalıdır. Meslek kuruluşu…

-Odaklar

Mesleki etik yönetim sisteminin kurulması ve bu yolla aşağıdaki paydaş ilişkilerinde ana ilkelerin belirlenmesi gerekir: Meslek kuruluşu – Üye şirketler ilişkisi: Meslek kuruluşu (Oda,Birlik,Dernek) üyelerinin kurumun ortaya koyduğu etik ilkelere uygun çalışmak yönünde bilgilendirilmesi, sürekli eğitimlerle etik yönetiminin şirket yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesinin sağlanması önem taşır. Meslek kuruluşu üyelerinin kendi aralarındaki ilişkiler: Üyelerin…

-Hedefler

Etik değerleri mesleğin icrasına yönelik tüm uygulamaların temel taşı haline getirilmesi, Meslek erbabı arasında adil rekabet ikliminin hâkim kılınması, Meslek itibarının yükseltilmesi, Yolsuzlukla mücadele alanında kamu ile işbirliğinin artırılması, Sürekli eğitim programlarının uygulamaya alınması yoluyla meslek erbabının gelişim sürekliliğinin sağlanması, Hukuki ve Mevzuata Uyum alanlarındaki risklerin etkin yönetiminin sağlanması, Müşterinin mevzuata uyum konusundaki talep ve…

Özel sektör kuruluşlarının Dürüstlük Mukavelesi ve Mevzuata Uyum Sözleşmesi Gibi Konularda Uluslararası Gelişmelerle İlgili Mesleki Üst Kuruluşlar Tarafından Bilgilendirilmesi ve Cesaretlendirilmesi

Tanımları gereği hem “mevzuata uyum sözleşmesi” hem de “dürüstlük mukavelesi” imzacı tarafların uymak gönüllülüklerini bildirdikleri, buna ilave olarak, uyum dışı davranışların cezalandırılacağı koşulların tanımlandığı, kontrol, denetim ve cezalandırmaya yönelik bir mevzuatın oluşturulduğu inisiyatiflerdir. Bu alanlarda ortaya konacak projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar: Uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyum ve koordinasyondan sorumlu kamu birimlerinin katılımıyla üst mevzuata…