Özel sektör kuruluşlarının Dürüstlük Mukavelesi ve Mevzuata Uyum Sözleşmesi Gibi Konularda Uluslararası Gelişmelerle İlgili Mesleki Üst Kuruluşlar Tarafından Bilgilendirilmesi ve Cesaretlendirilmesi

Tanımları gereği hem “mevzuata uyum sözleşmesi” hem de “dürüstlük mukavelesi” imzacı tarafların uymak gönüllülüklerini bildirdikleri, buna ilave olarak, uyum dışı davranışların cezalandırılacağı koşulların tanımlandığı, kontrol, denetim ve cezalandırmaya yönelik bir mevzuatın oluşturulduğu inisiyatiflerdir. Bu alanlarda ortaya konacak projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar: Uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine uyum ve koordinasyondan sorumlu kamu birimlerinin katılımıyla üst mevzuata…

Sektörel Etik Standartları

İş yapmaya yönelik etik ilkeler sektör veya coğrafyadan bağımsız olarak genel ve evrensel olan iyiyi işaret eder. Genel bir tanımlamayla, ulusal ya da uluslararası bir ekonomiden bahsederken yatırımın niteliğine, yatırımcının kimliğine ve kimi zaman da coğrafyaya bağlı olarak yapılan sınıflandırmaların her bir alt birimi sektör olarak adlandırılır. Yapılan işin niteliği, aktörleri ve mekanı açısından benzer…

Mevzuata Uyum Sözleşmesi / Onaylanmış şirket koalisyonları

Uzun vadedeki girişimlerden Mevzuata Uyum Sözleşmesi / Onaylanmış Şirket Koalisyonları, kolektif eylem metotlarının şirketler tarafından teşvik edilmesini, şirketler arasında yuvarlak masa toplantılarının oluşturulmasını, en iyi uygulama yöntemlerinin paylaşımını, yerel sanayi ve ticari odalar tarafından veya sivil toplum kuruluşları tarafından bilgi kampanyaları ve yolsuzlukla mücadele eğitimlerinin verilmesi ve yerel yolsuzlukla mücadele otoriteleri ile işbirliği içerisinde bulunulması…

Genel Olarak Kolektif Eylem

Kolektif eylem, çeşitli menfaat sahipleri arasındaki işbirlikçi ve sürdürülebilir yardımlaşmayı ifade etmektedir. Kolektif eylem, bireysel eylemin etkisini ve güvenilirliğini arttırarak, aynı görüşteki kuruluşlar arasında korunmasız menfaat sahipleri için işbirlikçi bir platform oluşturarak rakipler arasındaki dengeyi de sağlamaktadır. Kolektif eylem, yerel mevzuatı zayıf ülkelerde olası yolsuzlukları önleyebilir, yolsuzlukla mücadele uygulamalarını tamamlayabilir veya geçici olarak bunların yerine…

Yolsuzlukla Mücadelenin 3 Temel Evresi

İçsel İlk ve en temel adım olarak şirketlerde yolsuzlukla mücadele eğitimleri, politike ve prosedürlerini içeren bir etik yönetimi olmalıdır. Dışsal Düzenli raporlama, tecrübe paylaşımı, paydaşlara karşı sorumluluk ve şeffaflık ilkelerine uygun davranılması ve etik yönetimi programının etki analizinin yapılabilmesi için önemlidir. Şirketin bir diğer sorumluluğu da etik iş yapma biçimini tüm tedarikçileri ve temsilcileri ile…

Yolsuzluk Olgusu ve Yolsuzlukla Mücadelenin Önemi

Paradigmaların hızla yıkıldığı, tanımların şaşırtıcı bir süratle gelişip değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Yolsuzluk da bu gelişimin dışında kalan bir kavram değildir. Dünya Bankası, yolsuzluğu “kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılmasıdır” diye tanımlarken Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aynı kavramı, “Yolsuzluk, kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar…